16. april 2012

Replik på Det Økologiske Råds kritik af energiudspil

Det Økologiske Råd har taget skarpt afstand fra CONCITOs forslag til en grøn omlægning af energiafgifterne. Her vores replik på kritikken.

Under overskriften "CONCITOs forslag til omlægning af energiskatter fejler" tager Det Økologiske Råd den 16. april afstand fra CONCITOs forslag til en grøn omlægning af energiafgifterne, som de ”på centrale punkter anser for fundamentalt forkert”. Her vores replik på kritikken: 

CONCITOs afgiftsmodel har til formål at fremme en omkostningseffektiv målopfyldelse i ikke-kvotesektorerne. Det sker bedst ved at anvende nationale CO2-afgifter i ikke-kvotesektorerne kombineret med harmoniserede ikke-forvridende fiskale energiafgifter på tværs af energiformer og energiens anvendelse.

De eksisterende energiafgifter løser ikke denne opgave. Det fremgår tydeligt af beregningerne af vores reform, som viser, at CO2-emissionen i ikke-kvotesektorerne kan reduceres med 8 pct. frem mod 2020 uden at ændre det samlede energiafgiftstryk. Vi opnår simpelthen mere miljø for pengene. Det er uklart, hvorvidt Det Økologiske Råd er uenig i denne grundlæggende præmis for vores afgiftsreform. 

Det er ikke rigtigt, når Det Økologiske Råd hævder, at vores afgiftsreform er baseret på en forudsætning om at kvotesystemet fungerer effektivt. Det er vi fuldt bevidste om, at det ikke gør i relation til prisudviklingen på kvoterne og den langsigtede teknologiudvikling. Til gengæld sikrer kvotesystemet – uanset kvoteprisen – at kvotesektoren når sit CO2-reduktionsmål. Det sikrer kvoteloftet, og vi er ikke bekendt med eksempler på, at de kvoteregulerede virksomheder snyder med køb af kvoter.

Vores analyse forholder sig især til, om vi kan få mere miljø for pengene ved en OMLÆGNING af energiafgifterne. Det Økologiske Råd kritiserer i den forbindelse, at vi sænker energiafgiften på kvotereguleret og VE-baseret el og fjernvarme, men glemmer at forholde sig til, at vi til gengæld forhøjer afgiften tilsvarende på fossile brændsler i ikke-kvotesektorerne. Vores afgiftsomlægning er med andre ord provenuneutral og bør bedømmes med udgangspunkt i denne præmis.

Vi er uenige i Det Økologiske Råds argument om, at lavere gennemsnitlige elafgifter ikke har nogen miljøeeffekt. Tværtimod er en lavere gennemsnitlig elafgift forudsætningen for at kunne forbedre økonomien ved brug af varmepumper i både husholdninger, erhvervsliv og fjernvarmeproduktionen, og dermed bidrage til at fortrænge fossile brændsler i disse anvendelser. En effekt, der som nævnt forstærkes af, at vi samtidig foreslår at hæve afgifterne på de fossile brændsler.

Det Økologiske Råd ønsker i stedet ensidigt at satse på dynamiske elafgifter. Men hvis ikke disse må føre til lavere gennemsnitlige afgifter, er det vanskeligt at se, hvordan det kan føre til CO2-reduktioner i ikke-kvotesektorerne. Vi har ikke noget imod, at elpriserne over døgnet afspejler belastningen af elnettet, men mener, at dette mest naturligt sker gennem dynamiske eltariffer.

Endelig står det ikke klart, hvorfor Det Økologiske Råd mener, at el – uanset hvordan det produceres – bør beskattes meget hårdere end brug af fossile brændsler. Eller med andre ord, hvorfor elbesparelser skulle være mere samfundsnyttige og klimavenlige end energibesparelser i relation til brug af fossile brændsler.

Yderligere oplysninger: 

Cheføkonom Frans Clemmesen, 29 89 67 20

 

Om samme emne

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

11. marts 2014Rapport
Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført af CONCITO med støtte fra VILLUM FONDEN.
11. marts 2014Pressemeddelelse
Særligt på energi- og transportområdet er der stort potentiale for at ændre danske skatter og afgifter, så de i højere grad bidrager til at opnå Danmarks klimamålsætninger, viser ny rapport fra CONCITO.
Læs hele nyheden
4. marts 2014Event
CONCITO afholder skattepolitisk konference, hvor resultaterne af vores skatteprojekt præsenteres og sættes til debat med klimaminister Rasmus Helveg Petersen og en række skarpe opponenter.
Læs hele nyheden