Udgivelser

CONCITOs rapporter og notater udarbejdes af CONCITOs sekretariat med bidrag fra tænketankens følgegrupper og ekstern ekspertise. Forfattere og bidragsydere fremgår af den enkelte udgivelse.

 

Klimascenarier for transportsektoren

6. juni 2014Rapport
Der er mange veje til en transportsektor med en meget lavere CO2-udledning. Denne rapport præsenterer en række scenarieberegninger, hvor CO2-udledningen, efter indfasning af forskellige teknologier i transport-sektoren, er beregnet.

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

11. marts 2014Rapport
Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført af CONCITO med støtte fra VILLUM FONDEN.

Justering af CO2 ved grænsen

6. marts 2014Rapport
Baggrundsrapport til CONCITOs skatteprojekt "Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken"

Grønne certifikater

6. marts 2014Notat
Baggrundsnotat til CONCITOs skatteprojekt ”Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken”

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

27. februar 2014Rapport
Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget i driftsfasen, mens klimabelastningen fra selve opførelsen af bygningerne ikke har fået samme opmærksomhed.

Klimavenlig transportbeskatning

24. februar 2014Rapport
Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere personbiler har ført til øget salg af biler og øget trafikarbejde.

Klimagevinster ved øget proteinproduktion i Danmark

27. januar 2014Rapport
Den danske import af soja til bl.a. svinefoder har betydelige negative klima- og miljøeffekter. Disse kan mindskes gennem øget proteinproduktion i Danmark.

Klimabarometeret 2013

17. december 2013Rapport
CONCITOs klimabarometer har siden 2010 afdækket danskernes viden om samt holdninger til en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse fastslår blandt andet, at et massivt flertal af danskerne opfatter klimaforandringerne som en realitet, og at vi mennesker bidrager til klimaforandringerne.

Annual Climate Outlook 2013

2. oktober 2013Rapport
Annual Climate Outlook 2013 er den fjerde udgave af CONCITOs årlige analyse af dansk klimapolitik og dens konsekvenser.

Klimapåvirkningen fra biomasse og andre energikilder

1. juli 2013Rapport
Biomasse er en værdifuld energikilde og forventes at udgøre en væsentlig del af energisystemet i Danmark i de kommende år. Men spørgsmålet om den reelle klimabelastning fra energi produceret med biomasse er i stigende grad til debat i videnskabelige og klimapolitiske kredse.

Sider